Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Regulamin

Strona internetowa Voltia

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące treści witryny, w tym jej projektu, zamieszczonych w niej obrazów, fotografii, tekstów, treści audio lub wideo, oprogramowania do niej użytego, w tym tekstowego kodu HTML, stanowią własność naszą lub naszych licencjodawców . Treść strony jest chroniona prawem autorskim i prawami sui generis dotyczącymi  baz danych. Elementy witryny niedostępne dla zwykłego użytkownika, np. kod źródłowy, kod obiektu, algorytmy, wykresy przepływu danych i logiki oraz pliki cyfrowe, są chronione jako nasze informacje poufne i tajemnice handlowe.

Dozwolony zakres użytkowania witryny internetowej przez osoby trzecie obejmuje:  (i) wspólne pobieranie, wyświetlanie, uruchamianie i korzystanie z zawartości witryny na ekranie komputera, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia (np. z wyłączeniem tworzenia elektronicznej bazy danych poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie strony internetowej), (ii) przechowywanie treści w formie elektronicznej na dysku (z wyłączeniem przechowywania na jakimkolwiek serwerze lub innym urządzeniu pamięci masowej podłączonym do sieci), (iii) utworzenie hiperłącza do strony internetowej (o ile nie poinformujemy użytkownika o cofnięciu naszej zgody, z podaniem przyczyny lub bez), oraz (iv) wykonanie cyfrowej lub papierowej kopii treści witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku (nie wyklucza to prawa osoby odwiedzającej stronę do korzystania z informacji lub aplikacji zamieszczonych w witrynie oraz ich produktów, zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym komercyjnym, określonym przez naszą firmę).

Odwiedzający nie mogą ingerować w treść ani techniczną część strony.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOTYCZĄCE VOLTIA VAN

Przeprowadzana przez nas konwersja auta Nissan eNV-200, której efektem końcowym jest van Voltia, jest chronionym wzorem wspólnotowym, zarejestrowanym przez Szwajcarski Federalny Instytut Własności Intelektualnej.  Konwersja i wszelkie inne informacje związane z produktem (w tym rysunki, cenniki, listy części zamiennych) są chronione prawem autorskim i prawami sui generis dotyczącymi baz danych. Aspekty konwersji i informacje dotyczące produktu są traktowane jako nasze informacje poufne i tajemnice handlowe.

Odwiedzającym stronę internetową zabrania się niewłaściwego wykorzystywania zawartości strony internetowej w celu produkcji, oferowania, wprowadzania do obrotu, wywozu lub przechowywania pojazdu Voltia /jego imitacji, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWIEDZAJĄCEGO STRONĘ INTERNETOWĄ

Zachowujemy wszelkie prawa związane z prawami własności intelektualnej, informacjami poufnymi i tajemnicami handlowymi.  Odwiedzający może skorzystać z dowolnego prawa tylko w przypadkach oraz w sposób i w celu wyraźnie dozwolonym na stronie internetowej, na innej obsługiwanej przez nas stronie internetowej, zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, lub za naszą uprzednią wyraźną zgodą.

Od odwiedzających wymagamy traktowania wszelkich informacji otrzymanych od nas za pośrednictwem strony internetowej (lub w inny sposób) jako informacji naszej firmy; jakikolwiek dalszy przepływ informacji będzie możliwy wyłącznie za naszą uprzednią wyraźną zgodą.  W zamian zgadzamy się traktować dane odwiedzającego z szacunkiem i poufnością w naszej grupie Voltia.

Odwiedzający jest zobowiązany korzystać z witryny i wszystkiego, co jest w niej udostępnione w sposób, który nie spowoduje szkody ani zagrożenia dla naszych praw, w tym nazwy i reputacji naszej grupy.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie stwierdzamy względem stron trzecich, że informacje dostarczone za pośrednictwem tej witryny, w tym informacje uzyskane z zewnętrznych serwerów internetowych lub innych źródeł, są kompletne i poprawne; nie wyklucza to naszych najlepszych starań mających na celu wykorzystania takich informacji do opracowania strony internetowej.  Celem witryny jest informowanie zainteresowanych stron o aspektach elektromobilności i naszych produktach oraz motywowania do dalszej dyskusji na te tematy.

Co więcej, żadne informacje ani funkcje umieszczone w witrynie internetowej, w tym obliczanie i porównywanie kosztów operacyjnych, nie będą postrzegane przez strony trzecie jako świadczenie przez nas usług doradczych lub innych, ani jako  rekomendacja (lub nie) do zawarcia transakcji.  Mimo że staramy się zapewnić poprawność i dokładność wszystkich informacji zawartych w witrynie, przed podjęciem działań w oparciu o te informacje należy skontaktować się z nami lub odpowiednim źródłem informacji.

Możemy w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia, wprowadzić zmiany w treści strony internetowej i wszelkich umieszczonych na niej dokumentów.  Nowy dokument/ informacja zacznie obowiązywać od daty publikacji w witrynie internetowej (lub w dowolnym późniejszym terminie wskazanym w odniesieniu) bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym.

Możemy, według własnego uznania, limitować lub ograniczyć dostęp stron trzecich do strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty powstałe w wyniku korzystania z witryny, lub polegania na jej zawartości, możliwej awarii, nieautoryzowanej modyfikacji danych przez kogokolwiek, za szkody, straty lub koszty wynikające z opóźnień w transmisji informacji, awarii urządzeń lub serwerów telekomunikacyjnych lub za inne problemy operacyjne bądź spowodowane przez wirus komputerowy, atak hakerski albo inne podobne przyczyny.

KOMUNIKACJA HANDLOWA

Opublikowanie naszego adresu e-mail w witrynie nie stanowi naszej ogólnej zgody na wykorzystanie go celem dostarczania informacji handlowych.

Osoby lub podmioty, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej w związku z naszymi produktami lub usługami, mogą korzystać z naszego adresu e-mail w celu wysyłania elektronicznej komunikacji handlowej.

Uznajemy, że użytkownik kontaktujący się z nami za pośrednictwem strony internetowej (lub poczty elektronicznej), wyraża zgodę na wykorzystanie jej/jego adresu e-mail przekazanego nam do późniejszej elektronicznej komunikacji handlowej.  Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie.

ZASTOSOWANIE REGULAMINU 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego opublikowania w witrynie internetowej.

Możemy w dowolnym momencie, nawet bez uprzedniego powiadomienia, wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie, które mogą wejść w życie z dniem ich opublikowania w witrynie, bez konieczności uprzedniego powiadamiania o nich stron trzecich.

Uznaje się, że odwiedzanie witryny i korzystanie z niej przez dowolną stronę trzecią oznacza zgodę tejże strony na niniejszy Regulamin w drodze działania.

Stosunki objęte niniejszym Regulaminem lub stosunki z nim związane,  w tym zobowiązania pozaumowne, podlegają prawu słowackiemu.  Sądy słowackie są właściwe miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z tych stosunków.

DANE OSOBOWE

Wykorzystanie danych osobowych odwiedzających podlega Polityce prywatności opublikowanej w witrynie.

 

Voltia Automotive s.r.o
Bratysława, dnia 15.05.2019

Dr inż. Ing. Juraj Ulehla
Współzałożyciel i dyrektor zarządzający 

Deliver smart. Go green. Drive voltia.